دو چیز را خداوند در دنیا کیفر میدهد : تعدی و ناسپاسی پدر و مادر
رسول اکرم (ص)